Kinderfysiotherapie

Wat is Kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar en is een specialisatie na de opleiding fysiotherapie. De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Motoriek is bij een kind HET middel om zichzelf en de omgeving te leren kennen. De sensomotorische ontwikkeling vormt niet alleen een basis voor de motorische ontwikkeling, zij heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Door met een bal te spelen, krijgt een bal de betekenis van iets waarmee je kunt rollen en gooien. Door het voorwerp “bal” motorisch te ontdekken, krijgt het woord “bal” inhoud. Een gebrek aan motorische ervaring  kan leiden tot problemen in onder andere de taalontwikkeling van een kind. Door het bewegen leert het kind zijn lichaam kennen (lichaamsplan) en van daaruit de omgeving (ruimtelijke oriëntatie). Dit is onder andere van belang om te leren rekenen. 

Als een kind in de sensomotorische ontwikkeling een achterstand of een aandoening heeft, is het heel goed mogelijk dat het zich daardoor ook op andere gebieden minder goed gaat ontwikkelen, zoals tijdens het spelen, sporten en tijdens contact met leeftijdsgenoten in de groep. Tijdens het spelen beoordelen kinderen elkaar veelal op motorische vaardigheden. Als een kind altijd als laatste gekozen wordt, omdat het niet snel genoeg vangt en gooit, kan een negatief zelfbeeld ontstaan. Het kind kan daardoor de moed verliezen, minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen.

Tijdig signaleren, onderzoeken en behandelen van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is dus van groot belang. Veel meer dan bij volwassenen heeft de kinderfysiotherapeut te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Bij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan de kinderfysiotherapeut vast kan stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend verloopt.

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren met als doel dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.